INFORMACIÓ

 

INFORMACIÓ BÀSICA DELS CURSOS DE FORMACIÓ DE DINAMITZADORS D’ESPORT A L’ESCOLA 2018 (BLOC ESPECÍFIC CIATE)

Lloc de realització: Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona)

 Dates:     Torn únic – del 25 al 30 de juny de 2018

 Format del curs: el curs té una durada de 6 dies (de dilluns a dissabte) en règim intern, amb allotjament i pensió complerta. Al llarg dels 6 dies els alumnes realitzaran el Bloc Comú de 15h de durada i el Bloc Específic del curs CIATE de Dinamitzadors d’Esport a l’Escola de 35h de durada, i d’altres activitats complementàries a la formació.

Places del curs: el curs obre un total de 350 places. Cada centre educatiu podrà inscriure 2 alumnes titulars i fins a 4 alumnes suplents, prioritzats del 1 al 4. Les inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’entrada.

Arribada i sortida: l’arribada es realitzarà el dilluns entre les 10:30h i les 11:00h i la sortida es realitzarà el dissabte entre les 17:30h i les 18:00h. Les famílies que ho desitgin, podran assistir a les activitats de cloenda obertes al públic a partir de les 16:30h.

Transport: L’organització posa a disposició dels participants un servei de transport d’anada des de Barcelona fins al Complex Educatiu de Tarragona. El preu d’aquest servei és de 20€ (només anada el 25 de juny) i el pagament s’haurà de fer efectiu juntament amb el de la inscripció. L’organització es reserva el dret d’anul·lar el transport, si no s’arriba al mínim d’alumnes.

Continguts del Curs: el curs consta de continguts que es treballen de forma teòrica i pràctica, amb un percentatge aproximat del 50%, i que inclouen:

  • Lideratge
  • Formació en Valors
  • Gestió i organització d’activitats
  • Activitats pràctiques poliesportives
  • Iniciació i promoció esportiva
  • Metodologia i Programació i recursos

Preu del curs: El preu del curs és de 330€, dels quals elConsell Català de l’Esportde la Generalitat de Catalunya en subvenciona 140€, havent de formalitzar l’alumne/a el pagament de 190€ mitjançant un ingrés o transferència bancària al número de compte de CAIXA BANK ES18 2100 3433 1922 0015 8794. Aquest preu inclou la formació, l’estada en règim de pensió complerta del 25 al 30 de juny, i l’emissió del certificat corresponent. En cas de contractar el servei de transport des de Barcelona, se li haurà de sumar 20€ més al preu de la inscripció, per la qual cosa, l’alumne haurà de fer un ingrés de 210€.

Inscripció i terminis: el procés d’inscripció consta d’una primera fase de preinscripció que ha de formalitzar el/la coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola del centre educatiu, i una segona fase d’inscripció que ha de formalitzar la família del pre-inscrit. Els tràmits es realitzaran a la web www.jodic.net/cursos i els terminis són:

Fase 1 – Preinscripció de centre: del 24 d’abril al 9 de maig

El 14 de maig es publicarà el llistat provisional d’inscrits a www.jodic.net/cursos

Fase 2 – Inscripció de famílies: del 15de maig al 3 de juny

El 7 de juny es publicarà el llistat definitiu d’inscrits a www.jodic.net/cursos

 

Beques:A banda de la subvenció de part de l’import del curs per a tots els alumnes que hi participin, el Consell Català de l’Esport també ha previst un sistema de beques per a les persones que reuneixin els requisits que es demanen, la informació de les quals podeu trobar al final del dossier informatiu. Per sol·licitar-les, caldrà que el/la coordinador/a de centre hagi pre-inscrit a l’alumne dins el període corresponent (fase 1 – preinscripció de centres) i que, a banda, l’alumne o la família d’aquest sol·liciti la beca a través del formulari corresponent http://jodic.net/cursos/beques/i enviï la documentació requerida, dins el període estipulat per fer-ho i que és del 24 d’abril al 7 de maig.

 

El llistat provisional d’alumnes becats es publicarà el 13 de maig i a partir de llavors, aquells que hi estiguin d’acord, ja podran inscriure’s en la segona fase a partir del15 de maig, tal i com marca el període d’inscripció. L’organització farà arribar per correu electrònic un document als alumnes als que correspongui la beca total. Aquest document hauran d’adjuntar-lo allà on es demana el comprovant de pagament perquè els deixi finalitzar el procés. Els alumnes a qui se’ls hagi atorgat la beca parcial, hauran d’adjuntar en el mateix espai el comprovant de pagament de la part a pagar que els correspon. Per últim, els que no han obtingut la beca, hauran de fer l’ingrés de l’import total de curs.

En cas de discordança amb el llistat provisional, s’obrirà un període d’al·legacions que anirà 14 al 20 de maig i es resoldrà amb la llista definitiva de persones becades el 23 de maig. Aquells qui s’atenguin al període d’al·legacions hauran de completar la fase 2 (inscripció de les famílies) un cop resolt el llistat definitiu, és a dir del24 de maig al 3 de juny.

Només es becarà l’import corresponent a la inscripció del curs. Per tant, els alumnes amb beca total o parcial que sol·licitin el servei de transport des de Barcelona, també hauran de fer l’ingrés de 20€ al compte corrent indicat per al pagament de la inscripció i enviar el comprovant al correu electrònic formacio@jodic.net

 

Requisits bàsics que han de complir els alumnes: Haver nascut abans del 31 de desembre del 2004.

 

 

També podeu visualitzar els vídeos de l’experiència del CIATE de Dinamitzadors/es 2017 que la Jo-DiC va realitzar en la passa edició a través d’aquests enllaços:


 

RESUM DE DATES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Fase 1 – Preinscripció (a càrrec del centre educatiu): del 24 d’abril al 9 de maig de 2018

Sol·licitud de beques: del 24 d’abril al 7 de maig de 2018

Publicació llista provisional d’alumnes amb beca: 13 de maig de 2018

Període d’al·legacions sobre beques: del 14 de maig al 20 de maig de 2018

Publicació llista definitiva de beques: 23 de maig de 2018

Publicació llista provisional d’admesos: 14 de maig de 2018 (al llarg del dia)

Fase 2 – Inscripció (a càrrec de les famílies): del 15 de maig al 3 de juny de 2018

Publicació llista definitiva d’inscrits: 7 de juny de 2018 (al llarg del dia)

DOCUMENTACIÓ I LLISTATS

INSCRIPCIÓ CENTRES (FASE 1 – PREINSCRIPCIÓ)

INSCRIPCIÓ FAMILIES (FASE 2 – INSCRIPCIÓ)

SOL·LICITUD BEQUES

 logos-01

logojodic-01