INFORMACIÓ

INFORMACIÓ BÀSICA DEL CURS DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES (BLOC ESPECÍFIC CIATE)

Lloc de realització: Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona)

 Dates:     Torn únic – del 25 al 30 de juny 2018

 Format del curs: el curs té una durada de 6 dies (de dilluns a dissabte) en règim intern, amb allotjament i pensió complerta. Al llarg dels 6 dies els alumnes realitzaran el Bloc Específic del curs CIATE de Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives de 35h, el Bloc de Seguretat i Salut de 15h i d’altres activitats complementàries a la formació.

Places del curs: el curs obre un total de 135 places. Cada centre educatiu podrà inscriure fins a 6 alumnes ordenats de l’1 al 6 segons prioritat. A més a més, es podran inscriure al curs tots aquells joves que hagin mostrat el seu interès a la Jo-DiC per a formar-se en gestió.L’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs en cas que no s’assoleixi un número mínim d’inscrits de 25 persones.

Arribada i sortida: l’arribada es realitzarà el dilluns entre les 10:30h i les 11:00h i la sortida es realitzarà el dissabte entre les 17:30h i les 18:00h. Les famílies que ho desitgin, podran assistir a les activitats de cloenda obertes al públic i a la presentació dels projectes a partir de les 15.30h (horari pendent de confirmar)

Transport:L’organització posa a disposició dels participants un servei de transport d’anada des de Barcelona al Complex Educatiu de Tarragona. El preu d’aquest servei és de 20€ (només anada el 25 de juny) i el pagament s’haurà de fer efectiu juntament amb el de la inscripció. L’organització es reserva el dret d’anul·lar el transport, si no s’arriba al mínim d’alumnes.

Continguts del Curs: el curs consta de continguts que es treballen de forma teòrica i pràctica, amb un percentatge aproximat del 65% teòric, i que inclouen entre d’altres: lideratge i treball en equip, formació en valors, gestió i organització d’activitats, iniciació i promoció esportiva, i programació i recursos.

Preu del curs: el preu del curs és de 350€, dels quals la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya  en subvenciona 140€, havent de formalitzar l’alumne/a el pagament de 210€ mitjançant uningrés o transferència bancària al número de compte CAIXA BANK ES18 2100 3433 1922 0015 8794. Aquest preu inclou la formació, l’estada en règim de pensió complertadel 25 al 30 de juny de 2018i l’emissió del certificat corresponent.(En cas de transport de l’organització des de Barcelona, l’ingrés o transferència haurà de ser de 230€).

Inscripció i terminis: el procés d’inscripció consta d’una primera fase de preinscripció que ha de formalitzar el/la coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola del centre educatiu, i una segona fase d’inscripció que ha de formalitzar la família del pre-inscrit. Els tràmits es realitzaran a la web www.jodic.net/cursosi els terminis són:

Fase 1 – Preinscripció de centre: del 24 d’abril al 9 de maig

El 14 de maig es publicarà el llistat provisional d’inscrits a www.jodic.net/cursos

Fase 2 – Inscripció de famílies: del 15 de maig al 3 de juny

El 7 de juny es publicarà el llistat definitiu d’inscrits a www.jodic.net/cursos

 

Beques:A banda de la subvenció de part de l’import del curs per a tots els alumnes que hi participin, el Consell Català de l’Esport també ha previst un sistema de beques per a les persones que reuneixin els requisits que es demanen, la informació de les quals podeu trobar al final del dossier informatiu. Per sol·licitar-les, caldrà que el/la coordinador/a de centre hagi preinscrit a l’alumne dins el període corresponent (fase 1 – preinscripció de centres) i que, a banda, l’alumne o la família d’aquest sol·liciti la beca a través del formulari corresponenthttp://jodic.net/cursos/beques/i enviï la documentació requerida, dins el període estipulat per fer-ho i que és del24 d’abril al 7 de maig.

El llistat provisional d’alumnes becats es publicarà el 13 de maig i a partir de llavors, aquells que hi estiguin d’acord, ja podran inscriure’s en la segona fase a partir del 15 de maig, tal i com marca el període d’inscripció. L’organització farà arribar per correu electrònic un document als alumnes als que correspongui la beca total. Aquest document hauran d’adjuntar-lo allà on es demana el comprovant de pagament perquè els deixi finalitzar el procés. Els alumnes a qui se’ls hagi atorgat la beca parcial, hauran d’adjuntar en el mateix espai el comprovant de pagament de la part a pagar que els correspon. Per últim, els que no han obtingut la beca, hauran de fer l’ingrés de l’import total de curs.

En cas de discordança amb el llistat provisional, s’obrirà un període d’al·legacions que anirà 14 al 20 de maigi es resoldrà amb la llista definitiva de persones becades el 23 de maig. Aquells qui s’atenguin al període d’al·legacions hauran de completar la fase 2 (inscripció de les famílies) un cop resolt el llistat definitiu, és a dir del24 de maig al 3 de juny.

Només es becarà l’import corresponent a la inscripció del curs. Per tant, els alumnes amb beca total o parcial que sol·licitin el servei de transport des de Barcelona, també hauran de fer l’ingrés de 40€ al compte corrent indicat per al pagament de la inscripció i enviar el comprovant al correu electrònic formacio@jodic.net

 

Requisits bàsics que han de complir els alumnes: haver nascut abans del 31 de desembre del 2002 i haver cursat el CIATE de Dinamitzador/a d’Esport a l’Escola inclòs el Bloc Comú.

 

També podeu visualitzar els vídeos de l’experiència del CIATE de Dinamitzadors/es 2017 que la Jo-DiC va realitzar en la passa edició a través d’aquests enllaços:RESUM DE DATES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Fase 1 – Preinscripció (a càrrec del centre educatiu): del 24 d’abril al 9 de maig de 2018

Sol·licitud de beques: del 24 d’abril al 7 de maig de 2018

Publicació llista provisional d’alumnes amb beca: 13 de maig de 2018

Període d’al·legacions sobre beques: del 14 de maig al 20 de maig de 2018

Publicació llista definitiva de beques: 23 de maig de 2018

Publicació llista provisional d’admesos: 14 de maig de 2018 (al llarg del dia)

Fase 2 – Inscripció (a càrrec de les famílies): del 15 de maig al 3 de juny de 2018

Publicació llista definitiva d’inscrits: 7 de juny de 2018 (al llarg del dia)

DOCUMENTACIÓ I LLISTATS

INSCRIPCIÓ CENTRES (FASE 1 – PREINSCRIPCIÓ)

INSCRIPCIÓ FAMILIES (FASE 2 – INSCRIPCIÓ)

SOL·LICITUD BEQUES

logos-01

logojodic-01