Títol de Monitor/a d’Activitats de Dinamització en l’àmbit Poliesportiu.

El títol de Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu és l’oferta formativa especifica de nivell basic en matèria poliesportiva que permet l’alta al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC). Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals, els centres educatius, les AEE, les AMPA i altres entitats esportives. Amb aquest títol també podràs treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant les temporades de vacances escolars.

 

Requisits:

  • Tenir mínim 16 anys.
  • Acreditar que estàs en possessió del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori o equivalent.

 

Per aconseguir el títol has de superar les següents accions formatives:

  • Curs CIATE de Dinamitzadors/es: Bloc Comú (15h) + Bloc Específic (35h)
  • Curs CIATE de Gestió: Bloc Específic (35h) + Procediments, tècniques i recursos de primers auxilis (15h)
  • Període de pràctiques (150h)

 

Període de pràctiques (150h)

Per iniciar el període de pràctiques és necessari haver realitzat els cursos CIATE de Dinamitzadors/es, CIATE de Gestió, tenir 16 anys i el títol d’ESO. Pots realitzar les pràctiques a la teva AEE, a les AMPA, a un club esportiu, als Consells Esportius, als Patronats Municipals o altres entitats esportives inscrites correctament al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport.

 

Procediment per acreditar el període de pràctiques

  1. Abans d’iniciar el període de pràctiques ens has d’enviar el document «Full acceptació pràctiques entitat» omplert, signat i segellat per l’entitat on realitzaràs les pràctiques conjuntament amb titol o resguard de l’ESO a formacio@jodic.net.
  2. Realitzar les 150 hores de pràctiques.
  3. Un cop acabat el període de pràctiques ens has d’enviar el document «Full certificació de pràctiques» omplert, signat i segellat per l’entitat on has realitzat les pràctiques conjuntament amb una copia de les dues cares del teu DNI i el document «Declaració responsable» a formacio@jodic.net.